San Diego Zoo Safari Park - kgrimm
San Diego Zoo Safari Park, September 24, 2017

San Diego Zoo Safari Park, September 24, 2017

038A6112San Diego Zoo Wildlife Park